ΜΕΣΩ ΑΘΗΝΑΣ

Διευκρινίσεις

Ενώ όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν γίνει για τη διασφάλιση της ακρίβειας των ανωτέρω πληροφοριών πτήσης, ο ΔΑΑ δεν θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες ή τις λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτές.